Koulutus

Mitä sanoit? -koulutuksissa sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ammentavat tietoja ja taitoja, joiden avulla he voivat kehittää kielellisen saavutettavuuden osaamista. Osaamista tarvitaan sekä kasvokkaisissa että digitaalisissa asiakaskohtaamisissa. Kielellisen saavutettavuuden toteutuminen mahdollistaa kaikkien tasavertaisen ymmärtämisen ja ymmärretyksi tulemisen kielellisestä taustasta riippumatta.

Ydinasia-hanke järjestää vuosina 2021 ja 2022 viisi erilaista maksutonta etäkoulutusta koko Pohjois-Savon alueen sote-henkilöstölle. Jokaisesta koulutuksesta tarjotaan monta samansisältöistä koulutusta eri ajankohtina, jotta mahdollisimman moni pääsisi mukaan. Koulutukset järjestetään etäyhteydellä. Kuopion kaupungin työntekijät ilmoittautuvat koulutuksiin omassa koulutusjärjestelmässään, muut osoitteessa https://www.lyyti.in/ydinasia-etatyopaja. Koulutuksien linkit lähetetään ilmoittautuneille.

Mitä useampaan koulutukseen osallistut, sitä enemmän saat kielelliseen saavutettavuuteen liittyviä työkaluja työsi tueksi! Osallistujilta toivotaan osallistumista vähintään kahteen eri koulutukseen.

Tulevat koulutukset


Lokakuu
11.10.2022 klo 12.30–16.00 Etävuorovaikutus
25.10.2022 klo 12.30–16.00 Etävuorovaikutus

Kuopion kaupungin työntekijät ilmoittautuvat koulutuksiin omassa koulutusjärjestelmässään, muut osoitteessa https://www.lyyti.in/ydinasia-etatyopaja. Koulutuksien linkit lähetetään ilmoittautuneille.

TIESITKÖ? Kielellisiä haasteita voi olla henkilöillä, joilla

  • kielelliset taidot ovat pysyvästi erilaisia (puhevamma, kuulovamma, lukivaikeus, ADHD)
  • kielellinen toimintakyky on heikentynyt (muistisairaus, kuulonalenema, aivoverenkiertohäiriön aiheuttama afasia)
  • kielelliset taidot suomen (tai ruotsin) kielessä ovat vasta kehittymässä (maahanmuuttajat).
Puhekuplassa on kysymys: Mitä sanoit?

Mitä sanoit? -koulutukset järjestää Ydinasia-hanke, joka on Humanistisen ammattikorkeakoulun, Savonia-ammattikorkeakoulun, Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan yhteishanke. Ydinasia-hanketta rahoittavat Euroopan Unioni/Euroopan sosiaalirahastot sekä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

VINKKI! Ydinasia-hanke järjestää myös räätälöityjä lähiopetuksia alla olevista koulutuksien aiheista eri toimipisteissä.
Lisätiedot: tanja.gavrilov@humak.fi

Koulutuksien sisältö

MITÄ SANOIT? -KOULUTUS 1, VUOROVAIKUTUS

Ensimmäisessä koulutuksessa perehdymme vuorovaikutuksen perusasioihin, sekä kiinnitämme huomiota väärinymmärrysten minimoimiseen erilaisissa kohtaamisissa. Koulutuksen tavoitteena on yhteisen ymmärryksen rakentaminen kielellisestä saavutettavuudesta.

Tutustumme myös kielellisen saavutettavuuden taustalla vaikuttavaan lainsäädäntöön ja teemme näkyväksi sosiaali- ja terveysalan kasvokkaisia ja digitaalisia palvelupolkuja, ja niissä tapahtuvia kielellisiä kohtaamisia.

MENNEET: 21.9.2021, 5.10.2021, 12.11.2021, 17.11.2021, 10.5.2022

Kuopion kaupungin työntekijät ilmoittautuvat koulutuksiin omassa koulutusjärjestelmässään, muut osoitteessa https://www.lyyti.in/ydinasia-etatyopaja. Koulutuksien linkit lähetetään ilmoittautuneille.

MITÄ SANOIT? -KOULUTUS 2, ERILAISET KIELENKÄYTTÄJÄT

Tutustumme koulutuksessa erilaisiin kielenkäyttäjiin niin työyhteisössä kuin potilas- ja asiakaskohtaamisissakin.

Pohdimme vieraan kielen käyttöön liittyviä haasteita sekä sellaisia kielellisiä haasteita, joita syntyy sairauden tai vamman seurauksena. Näitä kielellisiä haasteita voivat olla muun muassa ymmärtämisen vaikeus tai vaikeus ilmaista itseään.

MENNEET: 2.11.2021, 23.11.2021, 18.1.2022, 20.1.2022, 17.5.2022

Kuopion kaupungin työntekijät ilmoittautuvat koulutuksiin omassa koulutusjärjestelmässään, muut osoitteessa https://www.lyyti.in/ydinasia-etatyopaja. Koulutuksien linkit lähetetään ilmoittautuneille.

MITÄ SANOIT? -KOULUTUS 3, KUVAKOMMUNIKOINTI

Koulutuksen aiheena on kuvakommunikointi. Tutustumme siihen, kuinka kuvia käytetään kommunikoinnin ja vuorovaikutustilanteiden tukena. Koulutuksessa saat tietoa kuvasta kommunikoinnin välineenä sekä tietoa erilaisista kuvatyökaluista, joita voit hyödyntää omassa työssäsi.

Kuva tukee monissa tilanteissa puheen tai kirjoitetun tekstin ymmärtämistä. Kuvan avulla joidenkin henkilöiden on helpompi myös ilmaista itseään.

MENNEET: 25.1.2022, 1.2. 2022, 31.5.2022

Kuopion kaupungin työntekijät ilmoittautuvat koulutuksiin omassa koulutusjärjestelmässään, muut osoitteessa https://www.lyyti.in/ydinasia-etatyopaja. Koulutuksien linkit lähetetään ilmoittautuneille.

MITÄ SANOIT? -KOULUTUS 4, SELKOKIELI

Koulutuksen aiheena on selkokieli ja kielenkäytön mukauttaminen asiointitilanteissa. Perehdymme siihen, mitä selkokieli on, ja miksi se on tärkeä työkalu sosiaali- ja terveysalalla. Opit, miten selkokieltä voi soveltaa kirjoitetussa kielessä sekä puheessa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Koulutuksessa saat myös tietoa käännösohjelmista, tukiviittomista ja kommunikointilaitteista, jotka kääntävät kirjoitetun tekstin puheeksi.

MENNEET: 1.3.2022, 15.3.2022, 13.9.2022

Kuopion kaupungin työntekijät ilmoittautuvat koulutuksiin omassa koulutusjärjestelmässään, muut osoitteessa https://www.lyyti.in/ydinasia-etatyopaja. Koulutuksien linkit lähetetään ilmoittautuneille.

MITÄ SANOIT? -KOULUTUS 5, TULKATUT TILANTEET

Tässä koulutuksessa tutustut tulkattuihin vuorovaikutustilanteisiin sosiaali- ja terveysalalla. Pohdimme koulutuksessa muun muassa tulkin tilaamiseen ja tulkin käyttöön liittyviä kysymyksiä. Perehdymme myös tulkin rooliin sekä tulkin vastuisiin ja velvollisuuksiin.

Milloin minun täytyy tilata tulkki? Ketä voin käyttää tulkkina? Mitä eroa on puhuttujen kielten tulkeilla ja viittomakielen tulkeilla? Voinko luottaa tulkkiin?

MENNEET: 5.4.2022, 19.4.2022, 20.9.2022

Kuopion kaupungin työntekijät ilmoittautuvat koulutuksiin omassa koulutusjärjestelmässään, muut osoitteessa https://www.lyyti.in/ydinasia-etatyopaja. Koulutuksien linkit lähetetään ilmoittautuneille.

MITÄ SANOIT? -KOULUTUS 6, ETÄVUOROVAIKUTUS

Etäpalvelujen määrä kasvaa jatkuvasti. Koronapandemia on osaltaan vauhdittanut digitaalisten palvelujen käyttöönottoa. Tämä muutos vaikuttaa työn tekemiseen myös sosiaali- ja terveysalalla.

Tässä etäkoulutuksessa tutustut etävuorovaikutukseen monesta näkökulmasta. Nostamme esille ajankohtaisia ja tärkeitä asioita, ja keskustelemme niistä yhdessä:
Mitä minun tulee ottaa huomioon silloin, kun en ole keskustelukumppanini kanssa samassa tilassa?
Tulisiko puhelinasioinnissa kiinnittää erityistä huomiota joihinkin asioihin?
Millaisia erityispiirteitä on etätulkkauksella ja mobiilitulkkauksella verrattuna läsnäolotulkkaukseen?
Kuinka voin huomioida etätyöskentelyssäni erilaisia asiakkaita ja potilaita sekä heidän kielellisiä tarpeitaan?

TULOSSA:
ti 11.10.2022 klo 12.30–16.00
ti 25.10.2022 klo 12.30–16.00

Kuopion kaupungin työntekijät ilmoittautuvat koulutuksiin omassa koulutusjärjestelmässään, muut osoitteessa https://www.lyyti.in/ydinasia-etatyopaja. Koulutuksien linkit lähetetään ilmoittautuneille.

SELKOKIELEN TIETOPANKKI OPENEDUSSA

Kirjoitetun selkokielen tietopankki Savonian OpenEdussa on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät Pohjois-Savon alueella.

Sisältö on hyödyllinen esimerkiksi verkkosivujen kehittäjille, sisällöntuottajille ja päivittäjille sekä potilas- ja asiakasohjeiden tai tiedotteiden kirjoittajille. Organisaatiot voivat käyttää tietopakettia apuna myös uusien työntekijöiden perehdytyksessä.

Tietopankki opastaa, kuinka tuottaa erilaisia sosiaali- ja terveysalan tekstejä selkokielellä, kaikille ymmärrettävästi.

Sisältöä voi hyödyntää vapaasti oman tahtiin ja poimia itselleen sopivat osat. Alustalla voi myös testata omaa osaamistaan. Tietopankki on auki tässä muodossaan marraskuun 2022 loppuun saakka.

1. Ilmoittautuminen Wepropolissa osoitteessa: https://link.webropol.com/s/selkokielentietopankki
2. Kirjautumisavain OpenEduun tulee sinulle sähköpostilla

Rivi logoja: Tekstit Humak ja Kuopio mustalla värillä, Savonia pinkillä värillä ja Siilinjärvi harmalla värillä. Siilinjärvi-tekstin päällä on keltainen kauris.