Koulutus

Mitä sanoit? -etätyöpajoissa sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ammentavat tietoja ja taitoja, joiden avulla he voivat kehittää kielellisen saavutettavuuden osaamista. Osaamista tarvitaan sekä kasvokkaisissa että digitaalisissa asiakaskohtaamisissa.

Kielellisen saavutettavuuden toteutuminen mahdollistaa kaikkien tasavertaisen ymmärtämisen ja ymmärretyksi tulemisen kielellisestä taustasta riippumatta.

Ydinasia-hanke järjestää syksyllä 2021 ja keväällä 2022 viisi erilaista maksutonta etätyöpajaa. Jokaisesta työpajasta tarjotaan ainakin kaksi samansisältöistä koulutusta eri ajankohtina, jotta mahdollisimman moni pääsee mukaan. Työpajat järjestetään etäyhteydellä. Kuopion kaupungin työntekijät ilmoittautuvat koulutuksiin omassa koulutusjärjestelmässään, muut osoitteessa https://www.lyyti.in/ydinasia-etatyopaja. Työpajojen linkit lähetetään ilmoittautuneille.

Mitä useampaan koulutukseen osallistut, sitä enemmän saat kielelliseen saavutettavuuteen liittyviä työkaluja työsi tueksi! Osallistujilta toivotaan osallistumista vähintään kahteen eri työpajaan.

TIESITKÖ? Kielellisiä haasteita voi olla henkilöillä, joilla

  • kielelliset taidot ovat pysyvästi erilaisia (puhevamma, kuulovamma, lukivaikeus, ADHD)
  • kielellinen toimintakyky on heikentynyt (muistisairaus, kuulonalenema, aivoverenkiertohäiriön aiheuttama afasia)
  • kielelliset taidot suomen (tai ruotsin) kielessä ovat vasta kehittymässä (maahanmuuttajat).
Puhekuplassa on kysymys: Mitä sanoit?

Mitä sanoit? -etätyöpajat järjestää Ydinasia-hanke, joka on Humanistisen ammattikorkeakoulun, Savonia-ammattikorkeakoulun, Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan yhteishanke. Ydinasia-hanketta rahoittavat Euroopan Unioni/Euroopan sosiaalirahastot sekä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisätiedot: tanja.gavrilov@humak.fi

SYKSYN 2021 ETÄTYÖPAJAT

MITÄ SANOIT? -TYÖPAJA 1

Ensimmäisessä työpajassa perehdymme vuorovaikutuksen perusasioihin, sekä kiinnitämme huomiota väärinymmärrysten minimoimiseen erilaisissa kohtaamisissa. Työpajan tavoitteena on yhteisen ymmärryksen rakentaminen kielellisestä saavutettavuudesta.

Tutustumme työpajassa myös kielellisen saavutettavuuden taustalla vaikuttavaan lainsäädäntöön.
Teemme työpajassa näkyväksi sosiaali- ja terveysalan kasvokkaisia ja digitaalisia palvelupolkuja, ja niissä tapahtuvia kielellisiä kohtaamisia.

MENNYT: ti 21.9. klo 12.30–16.00 (työpajat ovat samansisältöisiä, ilmoittaudu vain yhteen)
MENNYT: ti 5.10. klo 12.30–16.00
MENNYT: pe 12.11. klo 8.30–12.00
MENNYT: ke 17.11. klo 8.30–12.00

Kuopion kaupungin työntekijät ilmoittautuvat koulutuksiin omassa koulutusjärjestelmässään, muut osoitteessa https://www.lyyti.in/ydinasia-etatyopaja. Työpajojen linkit lähetetään ilmoittautuneille.


MITÄ SANOIT? -TYÖPAJA 2

Tutustumme työpajassa erilaisiin kielenkäyttäjiin niin työyhteisössä kuin potilas- ja asiakaskohtaamisissakin.

Pohdimme vieraan kielen käyttöön liittyviä haasteita sekä sellaisia kielellisiä haasteita, joita syntyy sairauden tai vamman seurauksena. Näitä kielellisiä haasteita voivat olla muun muassa ymmärtämisen vaikeus tai vaikeus ilmaista itseään.

MENNYT: ti 2.11. klo 8.30–12.00 (työpajat ovat samansisältöisiä, ilmoittaudu vain yhteen)
MENNYT: ti 23.11. klo 12.30–16.00

ti 18.1.2022 klo 12.3016.00
to 20.1.2022 klo 8.30-12.00

Kuopion kaupungin työntekijät ilmoittautuvat koulutuksiin omassa koulutusjärjestelmässään, muut osoitteessa https://www.lyyti.in/ydinasia-etatyopaja. Työpajojen linkit lähetetään ilmoittautuneille.


KEVÄT 2022 ETÄTYÖPAJAT

MITÄ SANOIT? -TYÖPAJA 3

Työpajan aiheena on kuvakommunikointi. Tutustumme siihen, kuinka kuvia käytetään kommunikoinnin ja vuorovaikutustilanteiden tukena. Työpajassa saat tietoa kuvasta kommunikoinnin välineenä sekä tietoa erilaisista kuvatyökaluista, joita voit hyödyntää omassa työssäsi.

Kuva tukee monissa tilanteissa puheen tai kirjoitetun tekstin ymmärtämistä. Kuvan avulla joidenkin henkilöiden on helpompi myös ilmaista itseään.

ti 25.1. klo 8.30–12.00 (työpajat ovat samansisältöisiä, ilmoittaudu vain yhteen)
– ti 1.2. klo 12.30–16.00

Kuopion kaupungin työntekijät ilmoittautuvat koulutuksiin omassa koulutusjärjestelmässään, muut osoitteessa https://www.lyyti.in/ydinasia-etatyopaja. Työpajojen linkit lähetetään ilmoittautuneille.

MITÄ SANOIT? -TYÖPAJA 4

Työpajan aiheena on selkokieli ja kielenkäytön mukauttaminen asiointitilanteissa. Perehdymme siihen, mitä selkokieli on, ja miksi se on tärkeä työkalu sosiaali- ja terveysalalla. Opit, miten selkokieltä voi soveltaa kirjoitetussa kielessä sekä puheessa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Pajassa saat myös tietoa käännösohjelmista, tukiviittomista ja kommunikointilaitteista, jotka kääntävät kirjoitetun tekstin puheeksi.

ti 1.3. klo 8.30–12.00 (työpajat ovat samansisältöisiä, ilmoittaudu vain yhteen)
ti 15.3. klo 12.30–16.00

Kuopion kaupungin työntekijät ilmoittautuvat koulutuksiin omassa koulutusjärjestelmässään, muut osoitteessa https://www.lyyti.in/ydinasia-etatyopaja. Työpajojen linkit lähetetään ilmoittautuneille.

MITÄ SANOIT? -TYÖPAJA 5

Tässä työpajassa tutustut tulkattuihin vuorovaikutustilanteisiin sosiaali- ja terveysalalla. Pohdimme työpajassa muun muassa tulkin tilaamiseen ja tulkin käyttöön liittyviä kysymyksiä. Perehdymme pajassa myös tulkin rooliin sekä tulkin vastuisiin ja velvollisuuksiin.

Milloin minun täytyy tilata tulkki? Ketä voin käyttää tulkkina? Mitä eroa on puhuttujen kielten tulkeilla ja viittomakielen tulkeilla? Voinko luottaa tulkkiin?

ti 5.4. klo 8.30–12.00 (työpajat ovat samansisältöisiä, ilmoittaudu vain yhteen)
ti 19.4. klo 12.30–16.00

Kuopion kaupungin työntekijät ilmoittautuvat koulutuksiin omassa koulutusjärjestelmässään, muut osoitteessa https://www.lyyti.in/ydinasia-etatyopaja. Työpajojen linkit lähetetään ilmoittautuneille.

Rivi logoja: Tekstit Humak ja Kuopio mustalla värillä, Savonia pinkillä värillä ja Siilinjärvi harmalla värillä. Siilinjärvi-tekstin päällä on keltainen kauris.