Ydinasiat

Ydinasiat: Kielellisen saavutettavuuden työkalu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille 

Ydinasiat on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattu kielellisen saavutettavuuden työkalu, jota voi hyödyntää sekä kasvokkaisissa kohtaamisissa että digitaalisissa palveluissa. 

Työkalu sisältää tietoa kielellisen saavutettavuuden teemoista ja siitä, kuinka alalla työskentelevä voi kasvattaa aiheeseen liittyvää osaamistaan. Työkalu sisältää myös käytännön työtä tukevat tulostettavat huoneentaulut sekä osaamisen taitomittarin, joka auttaa ammattilaista hahmottamaan kielelliseen saavutettavuuteen liittyvää osaamistaan.

Kielellisen saavutettavuuden taitomittari

Taitomittarin avulla voi tarkistaa kielellisen saavutettavuuden taitoja ja selvittää koulutustarpeita. 

Kielellisen saavutettavuuden teemat

Tutustumalla kielellisen saavutettavuuden ydinasioihin voi laajentaa ja kehittää osaamista. 

Linkit

Ladattava pdf-tiedosto kielellisen saavutettavuuden työkalusta. Tulossa vuoden 2023 alussa!

Lähteet

Kuurojen liitto. Viittomakieliset. Viitattu 16.12.2022.

Leskelä, L. & Lindholm, C. (toim.) 2012. Haavoittuva keskustelu: Keskusteluanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta. Kehitysvammaliiton tutkimuksia 6. Tutkimus- ja kehittämiskeskus. 1. painos. Helsinki: Kehitysvammaliitto ry. 

Oikeusministeriö 2018. Selvitys yhdenvertaisuuden toteutumisesta sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauskokeiluissa. Painopisteenä kielellinen saavutettavuus. Selvityksiä ja ohjeita 33/2018. Helsinki: Oikeusministeriö. Viitattu 16.12.2022.

Papunet 2020. Mitä on puhevammaisuus? Viitattu 16.12.2022.

Juusola, Markku 2019. Selkokielen tarvearvio. Selkokeskus, Kehitysvammaliitto ry. Viitattu 16.12.2022.

Tilastokeskus 2022. Vieraskieliset. Viitattu 16.12.2022.

Zitting, Joakim 2020. Kielet yhdistävät ja erottavat sote-ammattilaisia ja asiakkaita. Dialogi. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Viitattu 16.12.2022.

Lisätietoa Ydinasiat-työkalusta

Ydinasiat-työkalu on syntynyt hankkeessa nimeltä Ydinasia – Kielellinen saavutettavuus sosiaali- ja terveyspalveluissa (2021–2022). Hankkeessa luotiin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille mahdollisuuksia ottaa haltuun tietoa ja taitoja, joilla parantaa kielellistä saavutettavuutta kasvokkaisissa ja digitaalisissa palveluissa. Kielellistä saavutettavuutta tarkasteltiin erityisesti niiden asiakkaiden näkökulmasta, joilla on eri syistä johtuvia kielellisiä haasteita.  

Hankkeessa toteutettiin kielelliseen saavutettavuuden teemoihin liittyviä etä- ja lähikoulutuksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille Pohjois-Savossa. Hankkeessa toimi myös erilaisista kielenkäyttäjistä koostunut, sosiaali- ja terveysalan palveluita testannut testiryhmä. Testiryhmä toi arvokasta tietoa palveluiden kehittäjille moninaisten kielenkäyttäjien näkökulmista. Lisäksi hankkeessa syntyi mm. video- ja podcast-sarja sekä blogikirjoituksia. 

Ydinasiat-työkalun sisältö on syntynyt hankkeen toimenpiteiden aikana. Olemme hyödyntäneet työkalun koostamisessa myös jo aiemmin julkaistua tietoa kielellisen saavutettavuuden teemoista.

Ydinasia – Kielellinen saavutettavuus sosiaali- ja terveyspalveluissa 
Ydinasia-hankkeen tavoitteena oli kehittää sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden kielellisen saavutettavuuden osaamista. Kun osaaminen kehittyy, ihmiset ymmärtävät ja tulevat ymmärretyiksi palvelujen äärellä paremmin. Meidän kaikkien asiointi on helpompaa, kun palvelujen suunnittelussa on huomioitu erilaiset palvelujen käyttäjät. 

Hankkeen toiminta-alue ja hankkeen aika: 
Hanke toimi Pohjois-Savon alueella, mutta pääasiassa kuitenkin Kuopiossa ja Siilinjärvellä. Hankeaika on 1.2.2021–31.12.2022.  

Hankkeen toteuttajat: 
Hanketta toteuttivat yhteistyössä Humanistinen ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopion kaupunki ja Siilinjärven kunta. 

Hankkeen rahoittaja: 
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Euroopan Unioni, Euroopan sosiaalirahastot. Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. 

Kielellinen saavutettavuus:  
Kielellinen saavutettavuus tarkoittaa Oikeusministeriön mukaan sitä, että asiakas tai potilas on tietoinen palveluista ja siitä, että henkilö saa palvelua, tulee ymmärretyksi, ymmärtää hoitoa koskevat ohjeet ja kykenee siten ottamaan itse vastuuta hoidostaan.