Digitaalinen saavutettavuus

Kielellinen saavutettavuus koskee myös nettiä

Vaikka digitaalisuus on niin sosiaali- ja terveysalaa kuin kielellistä saavutettavuuttakin läpileikkaava teema, olemme kuitenkin rajanneet materiaalipankin ulkopuolelle digitaalisten palvelujen teknisen näkökulman. Aihetta koskevaa tietoa on jo runsaasti saatavilla, esimerkiksi Selkeästi meille –hanke on koonnut kognitiivisen saavutettavuuden ohjeet verkkopalveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja sisällön tuottamiseen.

Saavutettavuus on ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointia verkkosivujen ja mobiilisovelluksien suunnittelussa ja toteutuksessa. Digipalvelulaissa säädetään saavutettavuuden vähimmäisvaatimuksista. Digitaalisten palvelujen saavutettavuudella tarkoitetaan, että nettisivut ja mobiilisovellukset ovat sellaisia, että kuka tahansa voi niitä käyttää ja ymmärtää.Lainsäädäntömme vaatii viranomaisia tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi. Saavutettavuusvaatimukset velvoittavat mm. julkisen hallinnon organisaatioita sekä osaa järjestöistä ja yrityksistä. Saavutettavuusdirektiivin tavoite on muun muassa  edistää kaikkien mahdollisuutta toimia täysivertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa ja parantaa digitaalisten palveluiden laatua. (Valtionvarainministeriö.)

Kesällä 2022 voimaantuleva estettömyysdirektiivi tulee laajentamaan edelleen sitä joukkoa, jonka tulee huomioda saavutettavuuden kysymykset palvelujen suunnittelussa. Direktiivi tulee velvoittamaan muun muassa yksityisiä verkkokauppoja saavutettavaan toetutukseen.

Saavutettavat verkkopalvelut voidaan jaotella karkeasti neljän otsikon alle. Palvelujen tulee olla havaittavat, hallittavat, ymmärrettävät ja toimintavarmat. (Aluehallintovirasto.) Havaittavuus varmistaa sen, että kaikki käyttäjät pystyvät vastaanottamaan digipalveluissa esitettävän tiedon. Hallittavuudella viitataan siihen, että palvelujen tulee olla käyttöliittymältään ja navigoinniltaan sellaisia, että kaikki voivat niitä käyttää. Ymmärrettävien digipalvelujen kielen ja ilmiasun on oltava sellaisia, että ne ovat helposti ymmärrettävissä. Toimintavarmat verkkopalvelut mahdollistavat muun muassa avustavan teknologian käytön.


Olemme koonneet alle linkkejä, joiden alta löytyy valtavasti tietoa digitaalisten palvelujen saavutettavuudesta ja kielellisestä saavutettavuudesta. Ota aineisto haltuusi ja syvennä osaamistasi haluamaasi suuntaan.

Digipalvelulaki ja sen vaatimukset

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019. 

Aluehallintovirasto. Digipalvelulain vaatimukset. Saavutettavuus. 

Saavutettava viestintä ja saavutettavuus

Hirvonen, M. & Kinnunen, T. (toim.) 2020. Saavutettava viestintä. Yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta edistämässä. Gaudeamus.

Selovuo, K. 2019. Saavutettavuusopas. Seloit.

Kielellinen saavutettavuus verkkopalveluissa

Kervinen, M. 2021. Kielellinen saavutettavuus verkkopalveluissa – Ymmärrän-seminaari. Celia. 7.4.2021. Diat saatavilla osoitteessa

Kervinen & Niemi 2022. Saavutettavan kielen työkalupakki. 

Kervinen, M.2020. Digipalvelujen selkeä ja ymmärrettävä kieli – sisällöntuottajien näkemyksiä kielellisestä saavutettavuudesta. Pro gradu -tutkielma Suomen kieli Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto. Humanistinen tiedekunta. Helsingin yliopisto. 

Raevaara 2018. Mistä on selkeät ja helppokäyttöiset digipalvelut tehty? Kotimaisten kielten keskus. 

Verkkopalveluiden kognitiivinen saavutettavuus

Selkeästi meille -hanke 2022. Kognitiivisen saavutettavuuden ohjeet. 

Kielellinen saavutettavuus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Oikeusministeriö 2018. Selvitys yhdenvertaisuuden toteutumisesta sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauskokeiluissa. Painopisteenä kielellinen saavutettavuus. Selvityksiä ja ohjeita 33/2018. Helsinki: Oikeusministeriö.

Digiosallisuuden edistäminen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2021. Digiosallisuuden edistäminen.