Taitomittari

Sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan kielellisen saavutettavuuden osaamista kasvokkaisissa ja digitaalisissa asiakaskohtaamisissa. Kielellinen saavutettavuus mahdollistaa asiakkaan ja ammattilaisen tasavertaisen kohtaamisen kielellisestä taustasta riippumatta.

Tämän sosiaali- ja terveysalalle tehdyn taitomittarin tavoitteena on tukea ammattilaisten ja hänen organisaationsa kielellisen saavutettavuuden osaamista. Taitomittaria voi käyttää oman osaamisen kartoittamiseen itsenäisesti tai henkilöstön kehittämissuunnitelmien yhteydessä.

Taitomittarin avulla voi muodostaan käsityksen niistä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen taidoista, jotka ovat ratkaisevia kielellisen saavutettavuuden näkökulmasta. Taitomittarin avulla voi selvittää, millä tasolla kielelliseen saavutettavuuteen liittyvät taidot ovat.

Käy osa-alueet ja teemat läpi ja tarkista taitosi. Sillä tavalla löydät myös kehittämistä vaativat osa-alueet. Voit tulostaa taitomittarilomakkeen ja rastittaa siihen taitosi.

Tulosta taitomittari

Taitomittarin avulla voi tarkistaa ja arvioida kielellisen saavutettavuuden taitoja ja selvittää koulutustarpeita. Linkki tulossa vuoden 2023 alussa!

Taitomittarin sisältö

Vuorovaikutus

 • Tietoisuus erilaisista kielenkäyttäjistä 
 • Kulttuurien välinen kommunikaatio 
 • Läsnäolon taidot 
 • Vuorovaikutuksen tilannesidonnaisuus 
 • Selkeän kielen käyttäminen 
 • Erilaiset kommunikointimenetelmät 
 • Vuorovaikutuksen haasteet 
 • Tilanteiden rauhoittaminen  
 • Riittävä aika 

Kuvat kommunikoinnissa

 • Kuvat kommunikointia tukevana menetelmänä  
 • Kuvat arjessa ja ympäristössä 
 • Kuvakommunikointi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa 
 • Kuvan erilaiset tehtävät  
 • Selkeä kuva  
 • Kuvapankki työtehtäviä varten  
 • Kuvien käyttöoikeudet 

Selkokieli

 • Selkokieli osana saavutettavuutta   
 • Mitä selkokieli on?
 • Selkokieli palvelee asiakasta ja ammattilaista   
 • Selkokieli kirjoitetuissa asiakas- ja potilasohjeissa 
 • Selkokieli vuorovaikutuksessa  
 • Selkokeskus ja selkotunnus 

Tulkkaus

 • Viranomaisen vastuu tulkkauksen järjestämisessä 
 • Tulkin tilaamisen käytänteet 
 • Tulkkaustilanteessa toimiminen 
 • Lähitulkkaus 
 • Etätulkkaus 
 • Mobiilitulkkaus 
 • Puhuttujen kielten tulkit, viittomakielen tulkit, kirjoitustulkit, AAC-tulkit 
 • Tulkin vastuut ja velvollisuudet  
 • Konekäännöksen edut ja haasteet 

Etävuorovaikutus

 • Mikä kaikki on etäasiointia? 
 • Etäasioinnin edut ja haasteet  
 • Omien ja asiakkaiden etävalmiuksien varmistaminen  
 • Ammattilaisen rooli etävuorovaikutuksessa 
 • Etävuorovaikutukseen valmistautuminen  
 • Etäyhteys kameran kanssa ja ilman  
 • Tietoturvallinen etävuorovaikutus 

Tilat vuorovaikutuksessa 

 • Selkeät ja ymmärrettävät opasteet 
 • Hyvä valaistus  ja riittävät kontrastit  
 • Kuvien hyödyntäminen 
 • Hälytön äänimaisema  
 • Kohonumerot painikkeissa ja pistekirjoitukset 
 • Kalusteiden sijoittelu ja työtilojen järjestely 
 • Tulkkauksen tilajärjestelyt 
 • Kuulemisen ja näkemisen esteettömyys  
 • Erilaisten kommunikoinnin apuvälineiden tilantarve 
 • Asiakkaiden kuuleminen tilojen suunnittelussa 

Kielellisesti saavutettava seminaari

 • Kielellisesti saavutettava seminaaritila 
 • Kielellisesti saavutettava seminaariviestintä  
 • Kohderyhmän määrittely 
 • Kohderyhmien osallistaminen seminaarin suunnitteluun 
 • Moniammatillinen yhteistyö seminaarijärjestelyissä 
 • Seminaarin resurssit ja budjetti 
 • Tulkkausjärjestelyt 

Asiakasryhmät palveluja testaamassa

 • Kohderyhmien määrittely 
 • Kohderyhmien rekrytointi 
 • Testitilanteiden suunnittelu 
 • Testaustavan valinta 
 • Testilomakkeiden tekeminen 
 • Testaus 
 • Dokumentointi 

Kielelliset oikeudet lainsäädännössä

 • Esteettömyysdirektiivi   
 • Hallintolaki (434/2003)   
 • Kielilaki (423/2003)  
 • Kuntalaki (10.4.2015/410) 29§ 
 • Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)  
 • Laki hyvinvointialueesta (611/2021)  
 • Laki julkisista hankinnoista ja käyttösopimuksista (1397/2016)  
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)  
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)  
 • Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) 6 §  
 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)  
 • Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014)  
 • Laki sähköisestä asioinnista viranomaisessa eli asiointilaki (13/2003)  
 • Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta (133/2010)   
 • Saamen kielilaki (1086/2003) T. 
 • Saavutettavuusdirektiivi  
 • Suomen perustuslaki  
 • Viittomakielilaki (359/2015)  
 • Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)  
 • Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista

Katso video