Tulkatut tilanteet

Tulkkausta tulee käyttää vuorovaikutustilanteissa, joissa osapuolet eivät ymmärrä toisiaan. Tällaisia tulkkausta vaativia tilanteita ovat esimerkiksi sellaiset sosiaali- ja terveysalan kohtaamiset, joissa osapuolet eivät osaa samaa kieltä tai joissa asiakas ei vammansa vuoksi pysty ilmaisemaan itseään tai ei ymmärrä puhetta.  

Viranomaisilla on velvollisuus tilata paikalle tulkki, jos tilanne sen vaatii. Tähän velvoittavat monet lait, sopimukset ja direktiivit. 

Tulkkaus voi tapahtua lähitulkkauksena, jolloin tulkki on tilattu paikan päälle. Tulkkaus voidaan järjestää myös etätulkkauksena tai mobiilitulkkauksena.   

Koulutetut tulkit ovat tulkkauksen ja viestinnän ammattilaisia, joiden osaamiseen kuuluu vuorovaikutuksen osapuolten kielten ja kulttuurien ymmärtäminen. Koulutettujen tulkkien työskentely perustuu ammattisäännöstön noudattamiseen. Ammattisäännöstön tärkeitä seikkoja ovat muun muassa puolueettomuus ja salassapitovelvollisuus.  

Sopiva tulkki ja tulkkaustapa valitaan tilannekohtaisesti. Tulkin valintaan vaikuttaa esimerkiksi tilanteeseen osallistuvien henkilöiden käyttämät kielet ja kommunikaatiomenetelmät. Tulkki voi olla jonkin puhutun kielen tulkki, viittomakielen tulkki, puhevammaisten tulkki tai kirjoitustulkki.

Tulkatut vuorovaikutustilanteet  

Tulkattu vuorovaikutustilanne poikkeaa tavallisesta kohtaamisesta. Tulkatussa tilanteessa on läsnä niin sanottu kolmas osapuoli eli tulkki. Tulkki tulkkaa tilanteessa kaiken ja toimii puolueettomasti. 

 • Tilaa tulkki ajoissa. Tulkkien saatavuus vaihtelee, joten tilaa tulkki riittävän ajoissa. Näin varmistat, että saat tilanteeseen koulutetun ja ammattitaitoisen tulkin. 
 • Ole selvillä, mistä tulkki tilataan. Selvitä, mistä organisaatiosi tilaa tulkin. Tilauksen voi tehdä usein myös verkossa, josta löytyy useita tulkkauspalvelua tarjoavia yrityksiä.  
 • Käytä koulutettua tulkkia. Koulutettu tulkki on sitoutunut noudattamaan asioimistulkin ammattisäännöstöä ja eettisiä ohjeita. Koulutettu tulkki on luotettava, eikä hän tee tilanteessa tulkille kuulumattomia tehtäviä. 
 • Tulkki voi ottaa yhteyttä sinuun, kun hän valmistautuu tilanteeseen. Tulkin on ymmärrettävä tilanteessa käytettävä sanasto ja asiansisältö. Tämän varmistamiseksi tulkki selvittää ennakkoon, mitä asioita tilanteessa käsitellään. 
 • Tulkilla on salassapitovelvollisuus. Tulkki ei kommentoi tulkattua tilannetta jälkikäteen kenellekään, ei edes paikalla olleille osapuolille. 
 • Kohdista puhe ja katse asiakkaaseen, älä tulkkiin. Puhuttele asiakasta sinä-muodossa. Tulkki tulkkaa osallistujien keskustelua minä-muodossa.  
 • Puhu normaalilla puhenopeudella. Sinun ei tarvitse hidastaa tai nopeuttaa puhettasi. Jos tulkki tulkkaa puhetta vasta puheenvuorojen jälkeen, voit tauottaa ilmaisuasi asiakokonaisuuksien mukaan.  
 • Anna ohjeet ennen toimenpidettä, jos tulkki ei voi olla toimenpiteessä mukana. Jos tulkki joutuu poistumaan tilanteesta toimenpiteen ajaksi, kerro asiakkaalle tulkin läsnä ollessa, mitä toimenpiteen aikana tapahtuu ja mitä asiakkaalta odotetaan.

Kun teet tulkkitilauksen, ilmoita  

 • tulkkauksen aihe  
 • tulkkauksen päivämäärä 
 • tulkkauksen kellonaika 
 • tulkkaustyyppi: lähitulkkaus, etätulkkaus vai mobiilitulkkaus 
 • tarkka tulkkauspaikka (osoite, rakennus, osasto) 
 • tulkkauksen kielet ja kommunikointimenetelmät 
 • paikalla olevat ammattilaiset ja asiakkaat 
 • tulkkaukseen liittyvä aineisto, johon tulkki voi tutustua 
 • tulkkaustilanteen yhteyshenkilö 
 • tulkkauksen laskutustieto. 

Tulosta huoneentaulu

Linkki tulossa vuoden 2023 alussa!

Katso video

Kuuntele podcast

Linkit

Lähteet

Kela 2022. Tutustu vammaisten tulkkauspalveluun.

Kela 2022. Näin tilaat tulkit.

Maahanmuuttovirasto 2022. Tulkkaus. 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto & Käännösalan asiantuntijat KAJ & Suomen Puhevammaisten Tulkit ry & Suomen Viittomakielen Tulkit ry & Suomen kirjoitustulkit ry & Helsingin seudun asioimistulkkikeskus & Keski-Suomen tulkkikeskus & Kuurojen liitto & Kuuloliitto ry 2013. Asioimistulkin ammattisäännöstö.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2022. Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus. Tulkkivälitteinen työskentely. Viitattu 16.12.2022.