Vuorovaikutus

Kaikissa asiakas- ja potilaskohtaamisissa tapahtuu vuorovaikutusta. Vuorovaikutus voi olla kahden tai useamman henkilön välistä. Onnistuneen vuorovaikutustilanteen tavoitteena on vastavuoroisuus, tasapuolisuus ja yhteisen ymmärryksen syntyminen. Arjessa tämä tarkoittaa sitä, että kohtaamisissa kukaan ei dominoi keskustelua.  

Sosiaali- ja terveysalan vuorovaikutustilanteissa on tärkeää, että osapuolten välille syntyy luottamus, ja että molemmat osapuolet sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen. Selkeän kielen käyttäminen kaikissa tilanteissa takaa yhteisen ymmärryksen ja vähentää väärinymmärryksiä.  

On hyvä muistaa, että 80 %—95 % vuorovaikutuksesta perustuu nonverbaaliseen viestintään. Tämä tarkoittaa sitä, että niin katseet, eleet, ilmeet, vartalon asennot ja liikkeet kuin äänensävyt, puheen nopeus ja puheen voimakkuuskin vaikuttavat ihmisten kohtaamisissa. Nonverbaalinen viestintä on osin tiedostamatonta, ja keskustelukumppani voi tulkita viestin toisin, kuin itse on tarkoittanut.  

Kiinnostuneisuus, läsnäolo, viestiin vastaaminen ja ymmärtämisen varmistaminen vaikuttavat vuorovaikutuksen onnistumiseen.  

Onnistunut vuorovaikutustilanne

Onnistunut vuorovaikutus syntyy, kun osapuolet ovat tilanteessa läsnä ja kuuntelevat toisiaan. Sanattomalla viestinnällä on suuri painoarvo, ja jo tämän seikan ymmärtäminen tukee vuorovaikutuksen onnistumista. 

Huomioita vuorovaikutustilanteisiin:

  • Positiivisella asenteella on suuri merkitys vuorovaikutustilanteen onnistumiselle.  
  • Ole tietoinen erilaisista kielenkäyttäjistä ja heidän kieli- ja kommunikaatiotaidoistaaan, sillä se helpottaa kohtaamista. 
  • Oma roolisi kohtaamisissa on avainasemassa. Läsnäolosi vahvistaa asiakkaan tunnetta kuulluksi tulemisesta. 
  • Asiakkaat ohjautuvat palveluihin monin tavoin. Kun olet selvillä näistä poluista, vuorovaikutus onnistuu tarkoituksenmukaisella tavalla ja pystyt paremmin ohjaamaan asiakasta myös eteenpäin. 
  • Käytä selkeää kieltä niin puheessa kuin kirjoituksissakin, se varmistaa viestin välittymisen oikein. 
  • Rauhoita tilanne hälyääniltä, sillä se auttaa molempia osapuolia keskittymään. 
  • Erilaisten kommunikointimenetelmien hyödyntäminen auttaa tilanteissa, joissa pelkkä puhe ja kirjoitus eivät riitä. 
  • Harjoittele läsnäolon taitoja – olet tilanteessa asiakasta varten. 
  • Varaa riittävästi aikaa asiakkaan kohtaamiseen

Tulosta huoneentaulu

Linkki tulossa vuoden 2023 alussa!

Katso video

Kuuntele podcastit

Linkit

Eri tavoin kommunikoivien kohtaaminen sosiaali- ja terveysalan työssä 

Alanen, A., & Hirvonen, M. (2013). Esipuhe: Erityisryhmien viestintä ja viestinnän esteettömyys. Puhe Ja Kieli, 33 (3), 85–89.  

Keihäs, Laura 2021. Kulttuurisesti moninaisen työyhteisön rakentaminen. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 128. Turku: Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Lähteet

Lindholm, Camilla 2021. Kielellisesti epäsymmetriset tilanteet ja vuorovaikutuksen ohjeistaminen. Tampereen yliopisto 10.5.2021. Viitattu 16.1.2022.

Mönkkönen, Kaarina 2018. Vuorovaikutus asiakastyössä: Asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla. Helsinki: Gaudeamus. 

Saalasti, Miira 2020. AAC-menetelmä muistisairaan kanssa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysala. Toimintaterapeutti (AMK). Opinnäytetyö. Viitattu 16.1.2022.

Saarinen, Päivi 2019. Vaikeasti muistisairaiden henkilöiden ja hoitajien vuorovaikutus tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Helsingin yliopisto. Lääketieteellinen tiedekunta. Logopedia. Pro gradu -tutkielma. Viitattu 10.1.2022.

Tapio, Elina 2021. Vuorovaikutuksen resurssit / Resources in interaction. Viitattu 21.9.2021.

Tikoteekki 2015. LOVIT – hyvää mieltä kohtaamisiin. Viitattu 21.9.2021.