Aitiopaikalla oppimassa

Yleinen

Olen hoitanut Ydinasia-hankkeen koordinointia ja viestintää Kuopion kaupungissa. Olen toiminut myös koulutusvastaavana ja päässyt seuraamaan aitiopaikalta koulutuksia, joita hankkeemme opetusalan ammattilaiset ovat vetäneet. On ollut todella valaisevaa ja opettavaista seurata, miten kielellisen saavutettavuuden eri osa-alueiden työkalut on viety sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten käyttöön.

Kuvassa on kartta ja siinä on kysymysmerkki, miten löytää perille. Kun siihen lisää ohjauksen, on lopputuloksena uudet ideat ja opit omaan työhönsä.

Kuva: On helpompi löytää perille, kun saa ohjausta. Samalla koulutuksissa saa uusia ideoita ja työkaluja vietäväksi omaan työhönsä. Canva.com/muokattu Sanna Soininen.

Käytännössä olen laittanut itselleni sote-saappaat jalkaan. Olen joutunut miettimään, millaista työ on eri sosiaali- ja terveysalan työpisteissä ja rooleissa, ja missä asiakaspolun vaiheessa asiakkaat kohtaavat työntekijöitä. Olen huomannut, että työarki on todella haastavaa. Ne opit ja keinot, joita lehtorimme ovat koulutuksissa antaneet, auttavat varmasti paljon työarjen haasteisiin eri tehtävissä.

 

Kielelliseen saavutettavuuteen vaikuttava lainsäädäntö

Savonia-ammattikorkeakoulun lehtori Minna Kaija-Kortelainen kertoi koulutuksissa lainsäädännöstä. Digipalvelulaki ei ole ainoa laki, joka velvoittaa organisaatioilta saavutettavaa toteutusta. Yllättävää on, miten moni laki, direktiivi tai sopimus ohjaa tai velvoittaa saavutettavuuteen sosiaali- ja terveysalalla. Esimerkkeinä mainittakoon:

 • Digipalvelulaki
 • Perustuslaki
 • Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)
 • Hallintolaki (434/2003)
 • Kielilaki (423/2003)
 • Saamen kielilaki (1086/2003)
 • Viittomakielilaki (359/2015)
 • Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014)
 • Laki sähköisestä asioinnista viranomaisessa eli asiointilaki (13/2003)
 • Laki julkisista hankinnoista ja käyttösopimuksista (1397/2016)
 • YK:n vammaissopimus
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)
 • Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: Asiakirjoissa käytettävä kieli 6§
 • Pohjoismainen sosiaalipalvelusopimus
 • Saavutettavuusdirektiivi
 • Esteettömyysdirektiivi
 • Hyvinvointialuelaki
 • Sote-järjestämislaki

 

Kun hahmottaa taustalla vaikuttavan lakiviidakon, on helpompi omaksua kielellisen saavutettavuuden parantamisen oppeja. Pelkistetysti voisi sanoa, että saavutettavuudessa on kysymys ihmisen oikeuksista ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta erilaisten palveluiden äärellä asiallisesti, selkeästi, ymmärrettävästi ja omalla kielellä.

 

Vuorovaikutus ja erilaiset kielenkäyttäjät

Humanistisen ammattikorkeakoulun tulkkauksen lehtorit Tanja Gavrilov ja Marjukka Nisula ovat koulutuksissaan opastaneet vuorovaikutuksen ja erilaisten kielenkäyttäjien maailmaan. He ovat kertoneet haasteellisista tilanteista ja vuorovaikutuksen eri kanavista ja keinoista. Tanja ja Marjukka ovat saanet monet pohtimaan, miten voisivat edistää kielellisen saavutettavuuden toteutumista omassa työssään. He ovat antaneet myös erinomaisia työkaluja kuvakommunikointiin ja muihin kommunikointia tukeviin menetelmiin.

Saavutettavassa vuorovaikutuksessa huomioidaan erilaisia käyttäjäryhmiä, joita kuvassa on laitettu ympyrädiagrammin lohkoihin. Keskellä ympyrää on ihmishahmo, jolla on sydän paikallaan, koska vuorovaikutus on saavutettavaa.

Kuva: Saavutettavassa vuorovaikutuksessa huomioidaan erilaisia käyttäjäryhmiä. Canva.com/muokattu Sanna Soininen.

Kiteytettynä voisi sanoa, että vuorovaikutuksessa on tärkeää pysähtyä kuuntelemaan ja toiselle on annettava aikaa. On tarkistettava myös molemminpuolinen ymmärtäminen ja löydettävä yhteinen kieli. Ilmeillä ja eleillä on viestinnässä suuri merkitys ja ymmärtämistä voi helpottaa kuvilla, piirtämisellä ja kirjoittamisella.

 

Selkokieli

Savonia-ammattikorkeakoulun selkokielen lehtori Soilimaria Korhosen johdolla sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat saaneet selkokielen perusteet haltuunsa. Soilimaria on opettanut, miten kielenkäyttöä voi mukauttaa eri asiointitilanteissa. Selkeä ja ymmärrettävä viestintä on ennen kaikkea yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja saavutettavuutta. Kun asiat kerrotaan selkeästi ja ymmärrettävästi, se parantaa saavutettavuutta, tehostaa toimintaa ja säästää resursseja.  Selkokieli merkitsee laadukasta palvelua ja auttaa asiakasta toimimaan toivotulla tavalla.

 

Työkaluja sosiaali- ja terveysalalle

Ydinasia-hankkeen kielellisen saavutettavuuden eri koulutuskokonaisuuksissa sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat saaneet työarkeaan helpottavia oppeja. Kun ammattilainen käy jokaisessa eri osa-alueen koulutuksessa, hänen taitonsa kielellisessä saavutettavuudessa ovat erinomaiset. Silloin on helpompi huomioida jo työn suunnittelussa erilaiset asiakkaat ja heidän moninaiset tarpeensa, rajoitteensa tai haasteensa. Päämääränä on toteuttaa yksi palvelu, jota kaikki erilaiset ihmiset voivat hyödyntää.

Jos kiinnostuit Ydinasia-hankkeen koulutuksista, ennätät vielä mukaan. Järjestämme koulutuksista uusintoja, ja osa niistä on syksyllä. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan oppimaan uutta:

https://ydinasia.humak.fi/koulutus/

 

 

Kirjoittaja: Ydinasia-hanke/ Kuopion hanketyöntekijä Sanna Soininen

Lähteet: Ydinasia-hankeen materiaalit ja koulutukset https://ydinasia.humak.fi/koulutus/

Last modified: 4.4.2022